ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเป้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 8 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562----22906552692,469348,62815,95113,366381,666
ยอดยกมาตั้งแต่ 12 ก.ย. 2562 ถึง 30 เม.ย. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   381,666
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี