หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
...................................
นายก อบต.บ้านเป้า
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“ เกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตดี
ประชาชนมีสุข สู่ประชาคมอาเซียน ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเป้า
 
พันธกิจ
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ถนน ระบบ ประปา และระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพียงพอ

เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพภาคเกษตรให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจัด ตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูป และการค้า ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร

แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างและ
เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสายหลักและถนนเพื่อการเกษตร

แนวทางการก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานและวางท่อ/ รางระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการองค์กร/ บ้านเมืองที่ดี
และการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และความรู้ให้กับบุคลากรของ อบต. ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน AEC

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร

แนวทางส่งเสริมวิธีการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม ป้องกันระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และนโยบายของรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-141
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทร : 044-866-141 โทรสาร : 044-866-141
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 1,867,880 เริ่มนับ 12 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10