องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 098-586-7335
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นางพรพรหมธนพร ภัทรพรกัญญาภัค
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 098-586-7335
นางลภัสรดา ศรีอุดร
นางลภัสรดา ศรีอุดร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 093-653-9394
นางสาวชาลิสา พรมเวียง
นางสาวชาลิสา พรมเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 093-561-4932
นางสาวลินดา โมกขรัตน์
นางสาวลินดา โมกขรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โทร : 090-243-6479
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทร : 044-866141
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
นางสาวพิมพ์นารา จุฑามะณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 044-866141
นางสาวจริยา ศรีวงษา
นางสาวจริยา ศรีวงษา
ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
โทร : 044-866141
นายอำพล สุหญ้านาง
นายอำพล สุหญ้านาง
คนงานประจำรถขยะ (ผู้มีทักษะ)
โทร ; 044866141
นายอภิชาติ ลือกำลัง
นายอภิชาติ ลือกำลัง
นักการภารโรง
โทร : 044-866141
นายสมาน เลิศขามป้อม
นายสมาน เลิศขามป้อม
ผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ
โทร : 044-866141
นายยงค์ยุทธ กว้างขวาง
นายยงค์ยุทธ กว้างขวาง
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141
นายธีระยุทธ ตาลเสน
นายธีระยุทธ ตาลเสน
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141
นางสาวกัญชนา  คำปันโน
นางสาวกัญชนา คำปันโน
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น
โทร : 044-866141