องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นายยงยุทธ์ สำราญวงษ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-584-2659
นายศุภวัตน์ จันทาตุ่น
นายศุภวัตน์ จันทาตุ่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 044-866141
นายพนมพร เกี้ยงดี
นายพนมพร เกี้ยงดี
ช่างไฟฟ้า
โทร : 044-866141
นายอุทัย เกื้อหนุน
นายอุทัย เกื้อหนุน
ผู้ปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง
โทร : 044-866141
นายยุทธนา สิงคง
นายยุทธนา สิงคง
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
โทร : 044-866141