องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

อังคาร ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566   จำนวนอ่าน 0 ครั้ง
ประชุมสัดส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ประชุมสัดส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

         

               วันอังคารที่ 7  พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ประชุมประชุมสัดส่วนตำบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต. บ้านเป้า เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  และเพิ่มเติม  ครั้งที่  4  ณ หอประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 

              โดยผู้ร่วมประชุมได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม ครั้งที่ 4  ดังนี้

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากบ้านนายคงคา ลาภสถิต-ที่นานายรุ่งนิรันดร์

    ขวัญพลู  หมู่ที่ 3 บ้านทิก

 1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่นางพัชรินทร์ ถึง

    ที่นาเกษตรกรบ้านทิก หมู่ที่ 3 บ้านทิก

 1. โครงการขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรม จากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านฝั่งขวา
 2. โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน บริเวณหนองสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านพรม

 

 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากบ้านนายจุใจ วันสีหา-ที่นานางประกาย ดาวศรี หมู่ที่ 6

    บ้านร่องแสนคำ

 1. โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายรุ่งเพชร ลาภทวี-นายรบ   นามวิจิตร  หมู่ที่ 6

    บ้านร่องแสนคำ

 1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน จากที่แม่ทองยศ คันทา-ที่นายสมควร ดอนเตาเหล็ก  

    หมู่ที่ 6 บ้านร่องแสนคำ 

 1. โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากสามแยกป่าสัก-คลองชลประทาน 8 หมู่ที่ 8 บ้านเป้า
 2. โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากแยกนานายพัน จุลนันท์-ที่นานายเชี่ยวชาญ  ศรีวงษา 

    หมู่ที่ 11 บ้านโนนชาด

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นานายเทิม โคกม่วง-นายธีรเดช ลาภทวี  หมู่ที่ 11

      บ้านโนนชาด

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเมรุ-วัดป่าศศิธร หมู่ที่ 12 บ้านห้วยข่า
 2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากบ้านนายวาสนา-ที่นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยข่า
 3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยทุ่งจาน - นาดง หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังบ้านนายแป้น