องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

facebook:อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044-866-141
โทรสาร : 044-866-141
Website : www.banpao.go.th
Email : banpao401@gmail.com
Facebook : อบต. บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์

LineID: @banpao

   สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   สรุปสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
คลิกดาวน์โหลดไฟล์